Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen BTP  en de deelnemer met betrekking tot deelname aan één (of meerdere) online platformen van BTP. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door BTP. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. BTP: Beauty Trade Professionals, als organisator van een online vakbeurs op internet, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de online vakbeurs op internet wordt geëxploiteerd.
 2. Deelnemer: de rechtspersoon die met BTP de overeenkomst van deelname sluit.
 3. Website: het online platform, zoals door BTP geëxploiteerd.
 4. Offerte: het door BTP schriftelijk opgestelde voorstel voor deelname aan het online platform. BTP is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.
 5. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen BTP en de deelnemer die ontstaat door ondertekening van de offerte door de deelnemer.
 6. Deelnamepakket: het totale pakket aan sponsor/promotiemogelijkheden rondom het online platform zoals opgenomen in de overeenkomst van deelname.
 7. Deelnamekosten: alle door de deelnemer aan BTP verschuldigde kosten in verband met zijn deelname aan het online platform.
 8. Deelnamebevestiging: de door BTP opgestelde schriftelijke bevestiging, die BTP verzendt ter bevestiging van de ontvangst van de door de deelnemer ondertekende offerte.
 9. Online platform: de website ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

Artikel 2 De overeenkomst van deelname

 1. De overeenkomst van deelname houdt in dat de deelnemer, tegen betaling van de deelnamekosten, gedurende een periode van 12 maanden, advertenties en andere vermeldingen of verwijzingen mag plaatsen op de website overeenkomstig het bepaalde in het deelnamepakket.
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst van deelname.
 3. Door de deelnemer op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze algemene voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door BTP bevestigd.
 4. De deelnemer verklaart alle consequenties van de deelname aan het online platform te zullen aanvaarden die voortvloeien uit de ondertekening van de offerte.

Artikel 3 Betaling en prijs

 1. Betaling van de deelnamekosten dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
 2. BTP heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan BTP verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst van deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of door derden, handelend in zijn naam.
 4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven blijft de deelnemer jegens BTP hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met deze overeenkomst.
 5. Bij niet tijdige betaling van enig aan BTP verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de deelnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 6. Indien de deelnemer de deelnamekosten of enig ander aan BTP verschuldigd bedrag niet (geheel) binnen het gestelde termijn heeft voldaan, is BTP gerechtigd de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de deelnemer gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan BTP verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook terzake de beëindiging van de overeenkomst van deelname.
 7. BTP kan haar prijzen jaarlijks per 1 januari van enig jaar in ieder geval aanpassen overeenkomstig de CBS Consumentenprijsindex.
 8. Daarnaast is BTP gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving of per e-mailbericht aan de deelnemer aan te passen. Indien de deelnemer niet akkoord wenst te gaan met een door BTP kenbaar gemaakte aanzienlijke aanpassing van prijzen en tarieven, die de normale prijsstijgingen als bedoeld in lid 7 van dit artikel aanmerkelijk overschrijden, is de deelnemer gerechtigd binnen dertig werkdagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst onder vermelding van de relevante gegevens schriftelijk per e-mail naar sales@beautyspot.nl op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 4 Indeling

 1. Inschrijvingen worden, eventueel per productgroep, behandeld in volgorde van binnenkomst.
 2. Inschrijvingen worden op grond van gekozen deelnamepakket op alfabetische orde, zijnde op grond van de handelsnaam van de deelnemer, geplaatst in de productgroep op de website.
 3. De deelnemer heeft gedurende een periode van 12 maanden het recht om advertenties, vermeldingen of verwijzingen te plaatsen op de daarvoor bestemde ruimten op de website zoals opgenomen in de overeenkomst van deelname.
 4. BTP is te allen tijde gerechtigd de indeling van het online platform te wijzigen of productgroepen te wijzigen of te hergroeperen.
 5. In geen geval kan de deelnemer jegens BTP aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 4 van dit artikel.

Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten en advertentiemateriaal

 1. De deelnemer verleent BTP het recht de (merk)naam, logo(‘s) en advertentiemateriaal van de deelnemer te gebruiken, echter uitsluitend voor de doeleinden zoals opgenomen in het deelnamepakket.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde, is BTP verplicht op eerste verzoek van de deelnemer het gebruik van het betreffende (merk)naam, logo(‘s) en/of advertentiemateriaal te staken.
 3. BTP onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen deelnemers, dan wel tussen derden en deelnemers. BTP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door BTP op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van ter beschikking gestelde (merk)naam, logo’s en/of advertentiemateriaal van de deelnemer of het gebruik van deelnemer van (merk)naam, logo’s en/of advertentiemateriaal door de deelnemer op de website. Derhalve vrijwaart de deelnemer BTP voor aanspraken van derden als gevolg van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van andere derden dan wel derden door (1) gebruik van (merk)naam, logo’s en/of advertentiemateriaal door de deelnemer op de website en door (2) gebruik van (merk) naam, logo’s en/of advertentiemateriaal van de deelnemer door BTP op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in het deelnamepakket.
 4. BTP heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertentiemateriaal te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van de website, zoals advertentiemateriaal voor producten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden, advertentiemateriaal voor producten waarvan de verkoop rechten van derden schendt, advertentiemateriaal voor ieder ander product dat, naar het uitsluitend oordeel van BTP niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website van BTP en/of de reputatie van (de website) van BTP kan schaden en advertentiemateriaal waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van BTP inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden te gelden en/of de deelnemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 5. BTP heeft het recht advertentiemateriaal van de website te verwijderen indien deelnemers of derden misbruik maken van de websites, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
 6. In geen geval kan de deelnemer jegens BTP aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 4 en/of 5 van dit artikel.

Artikel 6 – Verplichtingen adverteerder

 1. De deelnemer garandeert dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden product verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:
  • juist, volledig en accuraat is;
  • geen gestolen goederen betreft;
  • geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;
  • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
   • geen dreigende,
   • godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
   • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
  • geen computervirussen, trojans, worms, tijdbommen, cancelbots of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
  • geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van producten/diensten (1) die verboden zijn op websites van BTP onder de overeenkomst van deelname; (2) waarheen de deelnemer geen recht heeft te linken.
 2. De deelnemer staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met de website die de normale werking van de website kan verstoren, noch gegevens naar de website verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van de website onevenredig zwaar belasten.
 3. De deelnemer is gehouden een aangeboden product naar waarheid te presenteren. De deelnemer kan daartoe het aangeboden product omschrijven en/of gebruik maken van de door BTP geboden mogelijkheid foto’s toe te voegen. Deelnemer is verplicht eventueel aanwijzingen van BTP in dit opzicht op te volgen.
 4. De deelnemer dient een aan te bieden product aan te bieden in de bij het desbetreffende product passende productgroep.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer staat jegens BTP in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 2. Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is BTP gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot het ontzeggen van de toegang tot de website, een en ander onverminderd de verplichting van de deelnemer tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.
 3. De deelnemer is jegens BTP aansprakelijk voor alle schade die BTP als gevolg van of samenhangende met de (uitvoering van de) overeenkomst van deelname, direct of indirect, leidt, ongeacht of deze het gevolg is van een doen of nalaten door de deelnemer of van door deze ingeschakelde derden. De deelnemer zal BTP vrijwaren ter zake van alle (rechts) vorderingen van derden, waaronder, die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst van deelname.
 4. BTP is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 5. BTP is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van BTP in de uitvoering van de overeenkomst van deelname.
 6. BTP is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van BTP in de uitvoering van de overeenkomst van deelname.
 7. BTP stelt de website slechts ter beschikking aan deelnemers en in de advertenties geïnteresseerde derden. BTP op generlei wijze betrokken is bij de transacties tussen de deelnemer en derden. De website fungeert als passieve doorgever van informatie. BTP is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden producten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het advertentiemateriaal, de bevoegdheid van de deelnemer om de aangeboden producten daadwerkelijk te kunnen aanbieden, noch de bevoegdheid van een vrager/zoeker om de aangeboden producten daadwerkelijk te kunnen aanschaffen.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst, annulering en opzegging

 1. De overeenkomst van deelname wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. De overeenkomst wordt behoudens opzegging automatisch verlengd voor een bepaalde tijd van 1 jaar. Opzegging kan uitsluitend geschieden minimaal 1 maand voor einde van de overeenkomst van deelname per e-mail naar sales@beautyspot.nl.
 2. De overeenkomst van deelname kan tussentijds niet door de deelnemer worden opgezegd, tenzij artikel 8.3 van toepassing is.
 3. Tussentijdse beëindiging is mogelijk door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst van deelname geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9 Wijzigingen en geschillen

 1. BTP behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.
 2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist BTP.
 3. Alle geschillen die ontstaan tussen BTP en de deelnemer naar aanleiding van de overeenkomst van deelname of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Utrecht.