Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Beauty Trade Professionals ( hierna te noemen BTP) ook niet via een eigen netwerk.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Links naar andere websites

Het is mogelijk dat je in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van derden. BTP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Richtlijn gebruik cookies

In de website(s) van BTP wordt gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor statistieken (de analyse van bezoekersgedrag). Indien je niet wilt dat cookies worden gebruikt, dien je in je browser de optie ‘cookies off’ in te stellen of de ‘cookies off’ button aan te klikken. Indien je cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in je computer blijven, tenzij je deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.